Pravila nagradnega natečaja Pattex mojster

1. člen
Organizator nagradnega natečaja je HENKEL SLOVENIJA d.o.o., Industrijska ulica 23, Maribor, 2000 Maribor (v nadaljevanju organizator). Izvajalec nagradne igre je Organizem, Aleš Kralj s.p., Levstikova ulica 8A, 1275 Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju izvajalec).

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije z izjemo zaposlenih v podjetjih organizatorja ali izvajalca in njihovi ožji družinski člani.

Nagradna igra poteka od 05.04. do 25.06. 2021 do polnoči.

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakor koli povezana s socialnim omrežjem Facebook.

2. člen
V okviru nagradne igre se bo izžrebancem podelilo naslednje nagrade:

Tema: GARAŽA

Tema: VRT/DVORIŠČE

Tema: VIKEND

Tema: NOTRANJA DELA

Tema: DEKORACIJE IN LES

Tema: NAREDI SAM

3. člen
Sodelovanje v nagradni igri poteka tako, da sodelujoči naloži svojo fotografijo projekta s Pattex lepilom ter vpiše svoje podatke.

Za objavljene fotografije lahko glasuje kdorkoli - s pritiskom na gumb »Glasuj« in vpisom podatkov.

Nagrade se bodo podelile na podlagi števila dobljenih unikatnih glasov avtorja (primer: največ glasov v določenem obdobju = 1. mesto). V primeru, da več avtorjev v določenem obdobju prejme enako število glasov, se med fotografijami izvede žreb.

Upoštevalo se bo le glasove različnih uporabnikov za fotografije istega avtorja. Primer: če določena oseba glasuje za več fotografij istega avtorja, se šteje kot 1 unikaten glas.

Izbor nagrajencev se bo izvajalo vsak ponedeljek po zaključku obdobja.

V nagradni igri lahko sodelujoči naložijo poljubno število slik, vendar lahko izdelek (v tabeli naveden pod "Vsak avtor") prejmejo le enkrat. Vsak avtor lahko prejme največ eno nagrado glede na število dobljenih glasov.

4. člen
Organizator lahko objavljene fotografije uporabi ali izpostavi v komunikaciji na Facebooku in drugih kanalih. Avtorji teh fotografij prejmejo dodatnih 10 "srečk". Te srečke se upoštevajo kot unikatni glasovi pri določanju nagrajencev.

5. člen
Če vrednost nagrad predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, organizator igre od tega zneska obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25% v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

6. člen
Organizator ali izvajalec nagrajence nagrad obvesti preko posredovanega elektronskega naslova in se z njimi dogovori glede prevzema nagrad in izpolnitve obrazca za prevzem nagrade.

Če se nagrajenec ne odzove ali v 7 dneh ne posreduje zahtevanih podatkov, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.

Sodelujoči s sodelovanjem dovoljujejo objavo svojih osebnih podatkov z namenom obveščanja o rezultatu žrebanja oziroma prevzema nagrade na Facebook strani organizatorja, v elektronskih poštnih sporočilih nagradne igre ali drugih kanalih obveščanja.

7. člen
V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

Nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo ali izplačati v gotovini.

8. člen
Komisijo sestavljajo predstavniki organizatorja in izvajalca.

Organizator si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnega mesta le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši uporabi. Pri tem dopušča možnost, da pri določenem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme (npr. brskalnik Internet Explorer 6) ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna. Organizator si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Organizator ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.

Uporabnik izrecno zagotavlja, da ne bo izvajal nobenih postopkov ali storitev, ki na nedovoljen način posegajo v delovanje spletnega mesta organizatorja oziroma posegajo v delovanje katere koli od storitev na spletnem mestu. Pri tem organizator vse uporabnike, ki bi to pravilo kršili (npr. s spletnimi napadi, poskusom širjenja računalniških virusov, uporabo zlonamerne programske kode, izkoriščanjem morebitnih lukenj v programski kodi in podobno), izrecno opozarja, da bo uporabil vsa pravna sredstva za pregon tovrstnih dejanj, ter da bo take uporabnike izločil iz sodelovanja v tej nagradni igri.

9. člen
Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre. Zahteva se pošlje pisno na naslov organizatorja. Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene nagradne igre, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.

Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani.

Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da organizator igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bo organizator te nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Osebnih podatkov organizator ne bo posredoval niti socialnemu omrežju Facebook.

Sodelujoči se lahko prijavijo tudi na prejemanje obvestil in novic. Od teh se lahko kadarkoli odjavijo.

Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki v Facebook profilu, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji nagrade) se bo hranila skladno z zakonodajo ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.

10. člen
Udeleženci nagradne igre hkrati s sprejetjem Pravil in pogojev nagradne igre »Pattexc mojster« tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave rezultatov na lestvici na Facebook strani organizatorja.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih v zvezi z nagradno igro bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani in v aplikaciji fotonatečaja.

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da lahko organizator uporablja podatke sodelujočih za obveščanje o svojih ponudbah in za trženjske analize, od katerih se lahko kadarkoli odjavijo.

11. člen
Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu komisije in glede same izvedbe nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

12. člen
Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Mariboru.

Maribor, 11.3.2021

Henkel Slovenija d.o.o.